🌸🌸
🌸
در ایامی که ایده نداریم برای خلاقیت و آفرینش هنری چه کنیم 😳😨😱

خلاقیت بر میگردد به علم, آگاهی و بعدا پختگی,👌🌸
در حوزه هنری, ما با آتشفشان وجود انسان و در نتیجه با کل وجود همراه هستیم, دنیای هنر مثل علم و تکنولوژی محدود نیست.

🌺هنرمند برای خلاقیت اولا باید مایه های علمی اش درست باشد
دوم باید مهارتهای لازم را کسب کرده باشد,

🌺یک مشخصه اصلی هنرمند که اساسا مفهوم خلاقیت بدون آن امکان ندارد, آزادی و آزادگی اش است.
آزادی و آزادگی یعنی از قید و بند آب و نان و نام دور بشویم👌✌️🌺

راه هنرمند شدن را باید با زحمت و در تنهایی و پنهانی طی کرد تا برسید و بشکفید, مثل دانه ای که تا در تنگنای خاک تاریک پنهان نشود و مدتی تحمل نکند, وجود و بروز پیدا نمیکند.

🌺در ایامی که انگیزه و ایده برای کار هنری ندارید نیاز است که آگاهی و تواناییهای علمی تان را افزایش دهید,
مطالعاتی در زمینه تاریخ هنر و نقاشی, انواع مکاتب هنری, مطالعه روی نوع زندگی هنرمندان, حتی هنرمندانی که مرتبط با علایق شما نیستند,
هر کدام از اینها موجب درخشش ایده و خلاقیت میشود

🌺نکته دیگر اینکه نباید نگران نتیجه کارتون چه در عرصه هنر و چه در عرصه اقتصادی آن باشید😜

🌺خوتان را آنگونه که هستید بپذیرید👌✌️🌸
مطالعات علمی نشان میدهد, رقابتی موجب رشد است که هدف برنده شدن و بهتر از دیگران بودن نباشد,
کوشش و هدف اراءه بهترین کارمان باشد

🌺بخاطر تحت تأثیر قرار دادن دیگران و نامدار شدن نباشد
🌺برای بدست آوردن امتیازاتی مثل پول نباشد
در شرایطی رقابت باعث رشد و احساس خوب و خرسندی میشود که به خاطر برنده شدن, کسب پول و اعتبار اجتماعی و تحت تأثیر قرار دادن دیگران نباشد,
بلکه شما کوشش میکنید بهترین کار را که خودتان ازش لذت میبرید اراءه کنید.
جهان هنر و هنرمند, جهان کمی نیست, کیفی است👌✌️😇
متأسفانه دیگران و پول اهداف شما را کمی میکنند😨😱
جهان هنرمند جهان کیفیت است,
جهان هنر مبتنی بر واقعیت نیست, مبتنی بر حقیقت است

🌺کار دیگری که به شما کمک میکند مطالعات فلسفی است تا شناخت عمیقتری نسبت به کل هستی و انسان پیدا کنید,
هنرمند بعلاوه علم و مهارت نیاز به مایه علمی و فلسفی دارد و بدون این دست مایه ها کار به جایی نمیبرد .

بر گرفته از سخنان دکتر هلاکویی (با حذف و اضافه ی بنده)