سعی کن زیاد تمرین کنی, فقط با تمرینات خودت پیشرفت میکنی,
برای شروع؛
از حجمهای هندسی مثل مکعب و مخروط و استوانه فقط با خطهای محکم و آزاد طراحی کن
از ظروف آشپزخانه فقط با خط, بدون سایه طراحی کن
مربی فقط میتواند درست تمرین کردن را آموزش بدهد
این خودت هستی ک با انجام تمرینات اصولی و زیاد میتونی به شناخت برسی, یعنی یک همت و برنامه ریزی جدی برای تمرین لازم داری
تمرینات هدفمند, کاربردی و سرگرم کننده
پیشرفت شما در کلاس نیست, در کلاستان روش و آدرس را میگیرید و با ساعتهای تمرین پیشرفت میکنید
در کلاس صرفا دانش بدست می آورید,
فقط خودت می توانی با تمرینات زیاد دانشت را به بینش و مهارت تبدیل کنیم

مسعود سالمی مهر ۹۴